Synoda 2021-2024

Synoda 2021-2024

SYNODA VO FARNOSTI

SYNODA V KOŠICKEJ EPARCHII

SYNODA NA SLOVENSKU

SYNODA VO SVETE

Synodalita v cirkvi

Synoda – slovo, ktoré sme v živote nepočuli dokopy toľkokrát, ako za posledné 2-3 mesiace. Paradoxne už tento samotný fakt, svedčí o tom, že tento pojem nie je len pojmom pre samotných teológov a predstaviteľov cirkvi, ale každého pokrsteného, viac – či menej veriaceho laika.
Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov 1, ktoré sa koná na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia.
Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitieb a rozlišovania, sa započal 9. a 10. októbra 2021 a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme.
Synoda, ktorá sa zakončí zasadnutím biskupov v októbri 2023, teda neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej.
Ide teda o pozvanie osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. Svätý Otec chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú a živú vieru.
Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi. To všetko na základe otvorenosti pre postrehy jednotlivých členov Cirkvi i celých spoločenstiev a vnuknutí Svätého Ducha.

Aktuálne prebiehajúca synoda v našej Košickej eparchii je v štádiu vzájomnej komunikácie jednotlivých oblastí života našej miestnej cirkvi. Hlavným koordinátorom synodálneho procesu našej eparchie je o. Michal Hospodár, ktorý si vybral synodálny tím osôb za jednotlivé oblasti. Zodpovedným za oblasť kňazov v pastorácii je o. Vladimír Varga, takže je dosť pravdepodobné, že vo fáze farskej úrovne budeme mať informácie o činnosti, ako sa hovorí „z prvej ruky“.
Základom hľadania odpovedí na otázku: „Ako kráčať ďalej?“ je dôležitá kvalitná reflexia s odpoveďou na inú otázku: „V akom bode spoločného kráčania sa nachádza dnes naša farnosť?“ K definícii týchto odpovedí sa nemôžeme dopracovať bez vašich názorov a postrehov.
Preto medzi prvými krokmi synodálneho procesu v našej farnosti bola anonymná anketa „Ja a farnosť“. Výstup z tejto ankety je odrazovým mostíkom k ďalšej, už osobnejšej komunikácii na synodálne témy.
Konkrétnym výstupom synody v našej farnosti môže byť aj tzv. Pastoračná rada, ktorá bude konkrétnym prínosom pri pastoračnom procese našej farnosti. Tá by mala byť priamo komunikačne prepojená s Pastoračnou radou našej eparchie.
V tejto chvíli je tu vždy aktuálna a potrebná modlitba k Svätému Duchu za svetlo na tejto náročnej, ale veľmi významnej ceste.

FARSKÝ PASTIERSKY LIST NA ZAČIATOK SYNODY O SYNODIALITE FARNOSTI KOŠICE – NAD JAZEROM

Drahí bratia a sestry, milovaní farníci.

V dnešnom Božom Slove počujeme z Ježišových úst podobenstvo O rozsievačovi. Ježiš použil obraz z každodenného života vtedajších Ježišových súčasníkov. Týmto príkladom Ježiš poukazuje na význam zasiatia Božieho Slova v ľudskom srdci. Sú to rôzne kategórie zeme, ktoré predstavujú rôzne postoje človeka k Bohu a jeho Slovu.
Aj v dnešnej dobe nám Boh najmä cez svoju cirkev posiela svojho syna Ježiša, aby nám ukazoval cestu Božieho kráľovstva. Pred mesiacom sme mohli všetci osobne spoznať Božiu láskavosť a milosrdenstvo v osobe pápeža Františka. No a dnes na jeho vyzvanie stojíme na prahu významnej udalosti cirkvi, na prahu synody s názvom Za synodálnu cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a poslanie.
O čo ide? Ide o jednotlivé fázy synody v období od októbra 2021 do októbra 2023, ktoré nebudú ani formalitou, ani len konferenciou, ani len prieskumom, ale cestou ku každému pokrstenému. Preto pápež František práve sa vracia k prvému významu slova synoda hovoriac: „Slovo „synoda“ obsahuje všetko, čo potrebujeme pochopiť: spoločné kráčanie“ (pápež František 18.9.2021). Ignác Antiochijský nazval kresťanov „spolucestujúci“. K tomu, aby sme mohli spoločne kráčať – spolucestovať, potrebujeme najprv urobiť krok jeden k druhému. To je výzva pre nás kňazov tejto farnosti, ale aj pre vás navzájom. Nie sme tu anonymná súkromná skupinka gréckokatolíkov na našom sídlisku. Každý z nás má svoju identitu,  svoje meno, svoje poslanie a svoju osobnú cestu. Je pre každého dobre, ak na tejto ceste nemusí ísť sám, alebo len zo svojimi najbližšími. Preto v prvej fáze tejto synody sa budeme navzájom počúvať a položíme si dve základné otázky: „Ako sa toto spoločné kráčanie dnes konkrétne realizuje v našej farnosti?“ a „K akým krokom nás Svätý Duch vyzýva, aby sme rástli v našom spoločnom kráčaní?“ Chceme vám byť pri hľadaní odpovedí na tieto otázky na blízku. A aj my potrebujeme takisto vašu blízkosť.
Hlavným dôrazom synodného procesu, ktorý zahajujeme, je vzájomné naslúchanie. Aby nezostalo len formalitou, vyžaduje od každého z nás rozhodnutie zapojiť sa a uveriť, že práve toto od nás teraz Pán Boh chce. Prvým krokom je akási osobná konverzia – zmena myslenia, pretože naslúchanie vyžaduje naozaj veľkú vážnosť a účasť. Nie sme tak úplne zvyknutí vzájomne si naslúchať.

Patrí k tomu nielen vlastné stíšenie, ale taktiež to, aby som vo chvíli, kedy druhý hovorí, nemal už plnú hlavu odpovedí, ale nechal ho dopovedať, aby sa mohol vyjadriť, neposudzovať to v sebe, neprerušovať ho, ale naozaj to prijať. Vyžaduje to od nás postoj pokory o ktorom píše sv. Pavol v liste Filipanom: „V pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ (Flp 2, 3-4)
Táto synoda nezačína v kongresových halách, ale v miestnych cirkvách. Miestna cirkev je cirkvou na mieste. Toto je to naše miesto. Toto je naša farnosť. Tu môžeme rozmanitým spôsobom učiť sa spoločne žiť a kráčať. Nestať. Je zle, keď ostaneme stáť. Tu môžeme kráčajúc objavovať krásy Božieho kráľovstva, ktorého základom je láska vo vzťahoch.
Hlavným mottom našej farskej synody je: „Farnosť ako jedná rodina.“ Aj keď v dnešnej dobe inštitút rodiny zažíva krízu, stále nám toto slovo predstavuje ideál vzájomných medziľudských vzťahov. Preto našou túžbou je žiť a byť vo farnosti ako jedná rodina.
V závere dnešného evanjelia počujeme o rôznej kvantite úrody, súvisiacej s kvalitou pôdy.  Základom každej dobrej úrody a tej duchovnej zvlášť je modlitba. Preto vás o modlitbu prosíme. Za našu farnosť, za našich kňazov, za našich veriacich, za naše rodiny, za naše deti a mládež, za našich chorých a starých, za lásku a pokoru v našich srdciach, za odvahu vykročiť…
Drahý bratia a sestry, milovaní farníci! Synodálna cesta je namáhavá. Na druhej strane, synodálna cesta je aj jednoduchá. Lebo kresťanská pravda nie je súhrnom abstraktných formúl. Pravda je osobou. Ježiš Kristus je cesta, pravda a život. Ježiš Kristus je trvalo prítomný vo svojej cirkvi prostredníctvom svojho Svätého Ducha. Začnime teda kráčanie po tejto ceste modlitbou pápeža Františka:

„Príď, Svätý Duch. Ty, ktorý vzbudzuješ nové jazyky a vkladáš nám na pery slová života, chráň nás pred tým, aby sme sa stali muzeálnou cirkvou, krásnou – ale nemou, s toľkou minulosťou – a malou budúcnosťou. Príď medzi nás, aby sme sa pri prežívaní synody nenechali premôcť rozčarovaním, aby sme nerozriedili proroctvo, aby sme nedopadli tak, že všetko zredukujeme na neplodné diskusie. Príď, Svätý Duch lásky, otvor naše srdcia načúvaniu. Príď, Duch svätosti, obnov svätý Bohu verný ľud. Príď, Duch stvoriteľ, obnov tvár zeme i tvár našej farnosti teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“

Vaši duchovní otcovia Vladimír, Michal a Janko

Logo Synody

Veľký majestátny strom – plný múdrosti a svetla – siaha až k nebu. Je znakom hlbokej vitality a nádeje a vyjadruje Kristov kríž. Nesie Eucharistiu, ktorá žiari ako slnko. Horizontálne vetvy otvorené ako ruky alebo krídla naznačujú zároveň Ducha Svätého. Boží ľud nie je statický: je v pohybe, čo je priamy odkaz na etymológiu slova synoda, ktoré znamená „kráčať spolu“. Ľudí spája tá istá spoločná dynamika: tú im vdychuje Strom života, od ktorého začínajú svoju cestu. Týchto 15 siluet vystihuje celú našu ľudskosť v jej rozmanitosti životných situácií, generácií a pôvodu. Tento aspekt je posilnený množstvom jasných farieb, ktoré sú samy o sebe znakom radosti. Medzi týmito ľuďmi, ktorí sú na rovnakej úrovni, nie je žiadna hierarchia, sú mladí, starí, muži, ženy, dospievajúci, deti, laici, rehoľníci, rodičia, páry, slobodní; biskup a rehoľníčka nie sú pred nimi, ale medzi nimi. Veľmi prirodzene im cestu otvárajú deti a potom dospievajúci s odkazom na tieto Ježišove slová z evanjelia: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ (Mt 11,25) Horizontálna základná línia: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ prebieha zľava doprava v smere tohto pochodu, podčiarkuje ho a posilňuje – a končí titulom „Synoda 2021 – 2023“: to je zároveň najdôležitejší bod, ktorý sumarizuje celok

Začiatok Synody

Pri tejto príležitosti vás pozývame ku konkrétnemu kroku na tejto ceste. Vybrali sme pre našu farnosť model piatich tém, ktoré sa postupne spoločne každý druhý týždeň odprezentujú a každý druhý týždeň v malých skupinkách prediskutujú. Prvé stretnutie sa uskutoční  na Tomášovú nedeľu po Pasche 24/4 o 9.00 v našej kaplnke. Do tohto času je tu pozvanie prihlásiť sa pre tých, ktorí by boli ochotní a schopní spolu s nami sa pripraviť na organizovanie a vedenie synodálnych skupiniek. Ostatní sa spolu modlíme za požehnaný priebeh synody v našej farnosti a za to, aby sme mali odvahu a múdrosť nájsť si čas na spoločné kráčanie v našom farskom synodálnom motte: „Farnosť ako jedna rodina.“

Pripájam sa k požehnaniu – o. Vladimír Varga

Prvé stretnutie

Synoda? Synodalita? Čo to je? Načo to je? Prečo to je?…
Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať Veľkým obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom prvom a úvodnom farskom stretnutí už túto nedeľu 24. 4. 2022 o 9.00 v našej kaplnke.
Čas stretnutia je prispôsobený medzi dvoma sv. liturgiami tak, aby sa mohli zúčastniť všetci prípadní záujemci.
Tešíme sa na spoločné kráčanie!

DRUHé stretnutie

Klerikalizmus? Čo to je?  Prečo to je?…
Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať: „Je to opak synodality, je to návrat k pohanstvu“. Pokus prerobiť Cirkev na ľudskú podobu a podľa ľudských chúťok a pravidiel. Pokus opustiť Evanjelium v prospech zdanlivo ľahšieho pohanského „chrámového“ modelu. Papež František hovorí: „Najväčšie zlo v cirkvi je klerikalizmus, vytváranie dvojakých ľudí – kňazov, akože duchovnejších, a tých obyčajných tzv. laikov.“
Túto vážnu tému chceme spolu s vami rozobrať už túto nedeľu 8.5.2022 o 9.15 v našej kaplnke.
Čas stretnutia je prispôsobený medzi dvoma sv. liturgiami tak, aby sa mohli zúčastniť všetci prípadní záujemci.
Tešíme sa na spoločné kráčanie!

TRETIE stretnutie

Spoločenstvo? Čo to je?  Prečo to je?…
Je to odpoveď na klerikalizmus, je zmyslom existencie cirkvi aj tohto sveta.
Túto  tému chceme spolu s vami rozobrať už túto nedeľu 22.5.2022 o 9.15 v našej kaplnke.
Čas stretnutia je prispôsobený medzi dvoma sv. liturgiami tak, aby sa mohli zúčastniť všetci prípadní záujemci.
Tešíme sa na spoločné kráčanie!

ŠTVRTé stretnutie

Misia? Čo to je?  Prečo to je?…
Synonymum slova misia je poslanie. K čomu sme poslaný, resp. načo a prečo sme poslaný?
Túto  tému chceme spolu s vami rozobrať už túto nedeľu 19.6.2022 o 9.15 v našej kaplnke.
Čas stretnutia je prispôsobený medzi dvoma sv. liturgiami tak, aby sa mohli zúčastniť všetci prípadní záujemci.
Tešíme sa na spoločné kráčanie!

PIATe stretnutie

Spoluúčasť? Čo to je?  Prečo to je?…
Synonymum slova misia je participácia. Na čom  máme mať spoluúčasť?
Túto  tému chceme spolu s vami rozobrať už túto nedeľu 3.7.2022 o 9.15 v našej kaplnke.
Čas stretnutia je prispôsobený medzi dvoma sv. liturgiami tak, aby sa mohli zúčastniť všetci prípadní záujemci.
Tešíme sa na spoločné kráčanie!

ŠIESTE stretnutie

Formovanie k synodalite. Čo to je?  Prečo to je?…
Priateľov z nás urobí až spoločný život, spoločné konanie, spoločné zážitky, spoločná skúsenosť…
Túto  tému chceme spolu s vami rozobrať už túto nedeľu 17.7.2022 o 9.15 v našej kaplnke.
Čas stretnutia je prispôsobený medzi dvoma sv. liturgiami tak, aby sa mohli zúčastniť všetci prípadní záujemci.
Tešíme sa na spoločné kráčanie!