Stavba chrámu

Ako sa začal stavať chrám

Po finalizácii projektu nového chrámu Ing. Arch. Ladislavom Bobčákom a vydaní stavebného povolenia dňa 8. septembra 2011 vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparchiálny biskup, posvätil kríž na stavbe a symbolicky uložil základný kameň do zeme. Veriaci sa začali každý deň spoločne i osobne modliť modlitbu za požehnanie nového chrámu:

Všemohúci a večný Bože. Ty si povedal ústami žalmistu:
„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú jeho stavitelia“(Ž 127,1).
Preto Ťa prosíme, zjednoť našu farskú rodinu v tomto našom úmysle.
Naplň naše srdcia živou vierou a darom vzájomnej
obety a ochoty, aby sme takto zjednotení mali podiel a účasť
na stavbe Tvojho a nášho svätého chrámu.
Na príhovor Presvätej Bohorodičky našej
Ochrankyne, prosíme Ťa, vypočuj nás
a zmilujsa. Pane zmiluj sa. (3x)

Načrtla sa schéma, na základe ktorej bude možné s Prozreteľnosťou napredovať. Reálnou víziou na tejto schéme je perokresba nového chrámu. Nad chrámom je symbol farnosti, na ktorom je vyobrazená Presvätá Bohorodička – Ochrankyňa, ktorá drží svoj ochranný plášť nad novým chrámom. To je povzbudenie a istota pre veriacich farnosti. Pod úrovňou chrámu je najväčší kváder, ktorý predstavuje veľké a neoddeliteľné milodary zahraničných nadácií, sponzorov, štátu a iných dobrodincov. Tento nami na prvý pohľad neovplyvniteľný veľký kváder stojí na troch základných pilieroch, ktoré ako veriaci farnosti môžeme ovplyvňovať. Prvým pilierom je modlitba a pôst za požehnanie Božieho diela a jeho dobrodincov. Druhý dôležitý pilier je almužna a obeta, ktoré súvisia s nezištnou obetavosťou veriacich. Tretím pilierom je pokora a prosba, ktoré nás vyzývali v pokore prosiť bratov a sestry z iných farských, a v mene nášho vladyku Milana, aj diecéznych spoločenstiev. Tieto nami tri ovplyvniteľné piliere sa stali silným prostriedkom v spolupráci s Božou prozreteľnosťou. Skúsenosti s ňou boli najkrajším a najsilnejším dôkazom Božej existencia radosti z nej.

Ako sa staval chrám

Následne v rokoch 2011 – 2012 sa vybudovali základy a základová platňa. V roku2013 sme „vytiahli“ múry po chór. V roku 2014 sme zažili mimoriadny rok, v ktorom Pán budoval a posilňoval našu vieru. Nepreinvestovali sme na stavbe ani cent, dve zimy sme sa pozerali, ako nám na stavbu prší (našťastie to neboli tuhé zimy). Z nadácií a organizácií sme dostávali negatívne odpovede. Po obdržaní tej poslednej sme si hlboko uvedomili, že v tejto chvíli je to už plne a stopercentne v Božích rukách. V októbri 2014 sme sa niektorí zúčastnili púte katedrálneho zboru po Taliansku.

Okrem iného sme putovali aj do San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo a do Bari. Práve na týchto troch pútnických miestach sme našli duchovnú posilu pre ďalšie budovanie nášho nového chrámu. V San Giovanni Rotondo sme prosili veľkého talianskeho svätca Pátra Pia, ale najmä jeho matku Mariu – Giuseppu, ktorej on ako dobrý syn, nedokáže povedať nie. V Bari pri hrobe sv. Mikuláša – príkladného dobrodincu, sme prosili za požehnanie všetkých našich dobrodincov pri stavbe nového chrámu. Z Monte San Angelo – miesta zjavenia sv. archanjela Michala, sme v relikviári priniesli skalu z tejto jaskyne zjavenia a na samotný sviatok sv. archanjela Michala, 8. novembra 2014 ju v procesiovom sprievode slávnostne vložili do základov rozostavaného chrámu.

Následne od januára 2015 sme sa začali modliť každú januárovú nedeľu Akatist k sv. Mikulášovi za požehnanie našich nových dobrodincov. V januárové pondelky sme pridali aj dobrovoľné pôsty na tento úmysel. Božia prozreteľnosť na seba nedala dlho čakať. Hneď v prvých februárových dňoch nás navštívil zodpovedný za podporu projektov z nemeckej nadácie Renovabis. Na príhovor nášho vladyku Milana nám prisľúbil podporu. Paradoxne v čase, kedy už táto nadácia stavbu chrámov nepodporovala.

Dňa 8. marca 2015 – presne päť mesiacov po uložení skaly z jaskyne zjavenia sv. archanjela Michala do základov nášho rozostavaného chrámu, nám adácia Renovabis adresovala list so schváleným grantom 105 000 € !!! Okrem tohto veľkého grantu nám taktiež po dlhom čakaní prvýkrát schválila grant aj Americká katolícka biskupská konferencia v sume 50 000 USD! V tomto požehnanom roku 2015 nás podporili na prosbu nášho vladyku Milana aj jeho spolubratia v biskupskej službe z nemeckých, rakúskych, švajčiarskych a talianskych diecéz celkovou sumou 40 500 €. Taktiež aj nadácia Kirche In Not. Vďaka týmto podporám sme v roku 2015 mohli postaviť celú hrubú stavbu chrámu. Dokonca nám peniaze, aj vďaka stálej podpore našich veriacich, zostali aj na rok 2016, v ktorom sme mohli zrealizovať kvalitnú titán-zinkovú strešnú krytinu. V roku 2017 vychádzal 1. október (deň, kedy oslavujeme Pokrov ako náš chrámový sviatok) na nedeľu.

Vidiac v tejto symbolike určitý náznak možného posvätenia nového chrámu, začali sme reálne uvažovať nad touto možnosťou. Keďže sa ale počas roka vyskytlo niekoľko technických problémov, táto naša úvaha sa nemohla zrealizovať. Ostali sme pri čiastočnej realizácii vnútorných omietok s tým, že v roku 2018 urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme v tomto roku mohli sláviť chrámový sviatok v novej cerkvi. S pomocou mesta Košice a mestskej časti Košice – Nad jazerom sme získali novovybudované parkovacie miesta pred novým chrámom.

Od začiatku roka 2018 sme začali realizovať inžinierske siete, vnútorné omietky, ukladanie dlažby, stavanie ikonostasu, zateplenie fasády a mnohé iné dokončovacie práce. Výnimočný srbský mozaikár nám zatiaľ vyrobil 2 základné mozaiky na ikonostas a 2 mozaiky do podlahy. Tie sa majú stať spolu s freskou Pantokrátora v kupole umelecko-duchovným skvostom nového Gréckokatolíckeho chrámu v Košiciach – Nad jazerom.

Ako chrám vyzerá zvonku

Tvar chrámu je jednoduchý kvadrant s ubratím hmôt v štyroch vrcholoch, čím vzniká tvar gréckeho kríža, nad ktorým je kupola v tvare guľového výseku. Vzhľad chrámu symbolizuje vykrojeného baránka (ahnca) z chleba (prosfory), ktorý sa používa v byzantskej cirkvi východného obradu pri slávení Eucharistie. Stavba kopíruje byzantské architektonické prvky antickej konštatínopolskej katedrály Hagia Sophia. Riešenie okolia chrámu vo forme obopínajúceho chodníka bolo zvolené aj kvôli liturgickým obradom v čase veľkých cirkevných sviatkov, kedy je potrebný voľný priestor okolo chrámu na jeho obchôdzku všetkými prítomnými na bohoslužbe.

Pôdorysný tvar má rozmery 20 × 20 metrov. Výška strechy je 11 m a celková výška aj s kupolou a krížom je 19 m. Priemer kupoly je 15 m. Na kupole je dominantný grécky rovnoramenný kríž vysoký a široký 2 m. Vo vybratiach sú 4 malé kupoly. Nad hlavným vchodom bude mozaika Presvätej Bohorodičky – Ochrankyne, ktorá drží svoju ochrannú šatku nad chrámom, farnosťou, sídliskom i celým naším mestom.

Ako chrám vyzerá zvnútra

Interiér chrámu predstavuje klasický jednoduchý byzantský priestor, pozostávajúci z oltára, lode a predsiene. V oltári je prestol v tvare kocky, v ktorom sú uložené relikvie našich štyroch blahoslavených mučeníkov pre vieru ( biskupov P.P. Gojdiča, V. Hopku a T. Romžu a rehoľného kňaza M.D. Trčku). V priestore lode dominuje mramorový ikonostas so štyrmi základnými mozaikami z dielne srbského mozaikára Milana Pilipoviča. Mozaiky tohto štýlu sú momentálne raritou na Slovensku.

Centrálnemu priestoru dominuje kupola s ikonou Krista Pantokrátora – Vševládcu, ktorá vťahuje človeka do tajomstva spojenia dvoch svetov – Božského a ľudského. Pri projektovaní bola zachovaná aj požiadavka orientácie hlavnej osi chrámu v smere „východ – západ“ s možnosťou hlavného vstupu zo západnej strany. Tým bolo zabezpečené aj umiestnenie kruhového okna s ikonou Mandylion na východnú stenu svätyne, ktoré zvýrazní tradičné symbolické vyjadrenie Ex Oriente Lux – Svetlo pochádza z Východu.

Na solei pred Kráľovskými dverami je mozaika Chleby a ryby, ktorá nás odvoláva na evanjeliový príbeh zázračného nasýtenia a symbolizuje evanjeliový pokrm Slovo a Eucharistiu, ktoré sa z tohto miesta rozdáva veriacim. Jedným z najstarších kresťanských symbolov Byzantskej ríše je dvojhlavý orol, ktorého mozaika je v strede chrámu. Jeho používanie v kresťanskom prostredí siaha do obdobia zrovnoprávnenia kresťanstva s inými náboženstvami v Rímskej ríši. Neskôr sa v byzantskom prostredí používa ako symbol Východu a Západu, a zároveň jednoty a harmónie medzi duchovnou a svetskou mocou.

Týmito vyššie uvedenými skutočnosťami, tento chrám, zasvätený Presvätej Bohorodičke Ochrankyni, bude pripomínať byzantské korene cyrilo-metodskej misie na Slovensku.

Ako sme chrám posvätili

V nedeľu 30. septembra 2018, deň pred oslavou sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, vladyka Milan Chautur, CSsR – košický eparchiálny biskup, za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, významných zástupcov štátu, kraja, mesta a mestskej časti, mnohých kňazov a rehoľníkov, sponzorov, zástupcov fi riem, robotníkov, farníkov aj pútnikov slávnostne posvätil nový prestol a chrám v Gréckokatolíckej farnosti v Košiciach – Nad jazerom. Tým sa historicky zavŕšil dlho očakávaný okamih, ktorý naplnil srdcia miestnych veriacich

veľkou vďakou Bohu, Márii, mnohým svätým, cirkvi, sponzorom a dobrodincom za všetky modlitby, pôsty a milodary na úmysel stavby tohto nového chrámu!

SLÁVA BOHU A ČESŤ MÁRII !