JUBILEJNÝ ROK 2025

Jubilejný rok 2025

Pápež František poveril Pápežskú radu pre novú evanjelizáciu koordináciou nadchádzajúceho Svätého roka 2025 zo strany Svätej stolice.

Svätý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné, alebo tzv. „riadne“ jubilejné roky. V Cirkvi okrem toho existujú aj mimoriadne jubileá, akým bol napr. Svätý rok milosrdenstva vyhlásený  pápežom Františkom v období 2015 – 2016.

Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách Cirkvi. Prvé jubileum vyhlásil Bonifác VIII. v roku 1300. Klement VI. v roku 1350 rozhodol, že sa budú sláviť každých sto rokov. Pavol II. bulou z roku 1470 stanovil, že jubileum sa má konať každých 25 rokov.

Jubileum ponúka veriacim možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre zosnulých; je to rok zmierenia a obrátenia, solidarity a oddanosti spravodlivosti v službe Bohu a svojim bratom a sestrám.

List pápeža Františka k Jubilejnému roku

PRÍPRAVNÝ ROK 2023

Pápež František podpísal predslov k edičnej sérii „Jubileum 2025 – poznámky z koncilu“, ktorá je iniciatívou Dikastéria pre evanjelizáciu v rámci prípravy na začatie Svätého roka

„Pripravte sa na Jubileum 2025 prijatím základných textov Druhého vatikánskeho koncilu. Vatikánskeho koncilu“. Ide o „záväzok“, ktorý pápež žiada od všetkých veriacich „ako moment rastu vo viere“. Pápež František to píše v úvode prvého z 34 malých zväzkov, ktoré vydalo talianske vydavateľstvo Shalom pod názvom Jubileum 2025 – Poznámky z koncilu.

Ide o iniciatívu Dikastéria pre evanjelizáciu v rámci prípravy na začatie Svätého roka, ktorá vychádza z pápežovej požiadavky venovať rok 2023 opätovnému zasväteniu štyroch zasadnutí koncilu. Udalosti, ktorá pred šesťdesiatimi rokmi „umožnila Cirkvi omladiť svoju tvár a znovu sa predstaviť svetu ako nositeľka posolstva, ktoré presahuje všetky hranice,“ píše pápež. „Evanjelium Ježiša Krista je totiž takým univerzálnym ohlasovaním, že nemôže naraziť na žiadne hranice.“

Nový vývoj v učení Cirkvi

Druhý vatikánsky koncil vo svojich štyroch konštitúciách, potvrdzuje ďalej pápež František, „vtlačil náuke Cirkvi nový vývoj, ktorý umožňuje, aby budúcnosť bola osvetlená hĺbkou a intenzitou tohto magistéria“. „Je čas znovu objaviť krásu tohto učenia, ktoré aj dnes provokuje vieru kresťanov a vyzýva ich k väčšej zodpovednosti a prítomnosti pri ponúkaní svojho príspevku k rastu celého ľudstva,“ zdôrazňuje rímsky biskup.

Slová svätého Pavla VI.

Ďalej cituje slová Pavla VI. z jeho homílie na vatikánskom koncile: „Cirkev je živá! Tu je toho dôkaz, tu je jej dych, jej hlas, jej pieseň. Cirkev je živá! […] Cirkev myslí, Cirkev hovorí, Cirkev sa modlí, Cirkev rastie, Cirkev buduje. […] Od Krista Cirkev vychádza, ku Kristovi ide; a toto sú jej kroky, teda úkony, ktorými sa zdokonaľuje, posilňuje, rozvíja, obnovuje, posväcuje. A celé toto zdokonaľovacie úsilie Cirkvi nie je pri bližšom pohľade ničím iným ako prejavom lásky ku Kristovi Pánovi.“

Poučenie z Druhého vatikánskeho koncilu

To sú slová, ktoré „nás dnes podnecujú k zamysleniu sa nad významom koncilového učenia,“ píše pápež František. „Znovu sa ujať týchto textov je znakom životaschopnosti a plodnosti Cirkvi; obnova spoločenstva a záväzok pastoračného obrátenia nevyhnutne vychádzajú z toho, že si z lekcií Druhého vatikánskeho koncilu berieme svoje.“

Míľniky

Na záver pápež vymenúva „základné etapy“, ktoré treba prejsť, „aby Cirkev spoznala a ukázala, že je živá, že sa obnovuje a zdokonaľuje na ceste posväcovania.“  Teda „ústredné postavenie Božieho slova, základu kresťanského zjavenia; obnovu liturgie ako výrazu univerzálneho kňazstva všetkých pokrstených; vedomie, že sme Božím ľudom na ceste do nebeského Jeruzalema; potrebu zdieľať radosti a nádeje celého ľudstva a osobitne chudobných.“

Autorom víťazného návrhu loga je taliansky umelec Giacomo Travisani. 

Symbolika loga: nádej, bratstvo, viera

Logo predstavuje štyri farebne odlíšené postavy symbolizujúce ľudstvo. Jeden objíma druhého, aby sa naznačila solidarita a bratstvo, ktoré musia spájať národy. Prvá z postáv sa drží kríža, ktorý v spodnej časti prechádza do tvaru kotvy. Je to znak nielen viery, ktorej sa človek drží, ale aj nádeje, ktorú nikdy nemožno opustiť, pretože ju potrebujeme vždy a najmä v časoch najväčšej núdze. Zašpicatené vlny v modrých odtieňoch v spodnej časti naznačujú, že životná púť sa nepohybuje vždy v pokojných vodách.

Často sa stáva, že osobné nešťastia i svetové udalosti nás intenzívnejšie vyzývajú k nádeji. V logu na to poukazuje spodná časť kríža, ktorá sa predlžuje a mení na kotvu ponorenú do vĺn. Kotva je metaforou nádeje, čo korešponduje s tým, ako námorníci používajú záložnú kotvu na núdzové manévre, aby sa loď udržala počas búrok.

Logo s reťazou postáv ukazuje, ako pútnikova cesta nie je individuálnou záležitosťou, ale vecou spoločenstva so znakom rastúceho dynamizmu, ktorý čoraz viac smeruje ku krížu. Kríž, ktorý logu dominuje, sa dynamicky skláňa k ľudstvu, akoby mu chcel vyjsť v ústrety, nenechať ho samé, ponúknuť mu istotu prítomnosti a istotu nádeje.

Napokon je v zelenej farbe jasne viditeľné motto Jubilea 2025 Peregrinantes in Spem  – Pútnici nádeje.

PRÍPRAVNY ROK 2024
V Nedeľu 21.1.2024 po mariánskej modlitbe Anjel Pána pápež František vyhlásil začiatok Roka modlitby, ktorý bude prípravou pre Jubilejný rok 2025. Svätý Otec tiež pozval veriacich k modlitbe za jednotu kresťanov pri prebiehajúcom týždni modlitieb na tento úmysel a to i v súvislosti s náboženskými konfliktami v rôznych krajinách.

Pápež vyzdvihol silu  za jubilejný rok týmito slovami:

„Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o zintenzívnenie modlitby, aby sme sa pripravili na dobré prežitie tejto udalosti milosti a zakúsili silu Božej nádeje. Preto dnes začíname Rok modlitby, rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej potreby modlitby v osobnom živote, v živote Cirkvi a vo svete.“

PROGRAM PRE DOSPELÝCH

Naša farnosť ponúka kompletný evanjelizačný kurz viery pre dospelých. Nakoľko väčšina dospelých veriacich prešla systematickou katechézou naposledy pred prvým sv. prijímaním, je tento kurz potrebný bez rozdielu pre každého dospelého veriaceho.  V troch seriách tohto kurzu sa z veriacého farníka, sa stáva veriaci učeník so živým vzťahom s Ježišom.

Objav Krista je sedem týždňov (október-november) trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom!

Kurz Nasleduj Krista je druhá časť evanjelizačného programu, ktorý je určený ľudom, ktorí absolvovali kurz Objav Krista a chcú prehĺbiť svoj vzťah s ním. Cieľom nie je ľudí vzdelávať, ale prakticky ich naučiť, ako rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom. Trvá taktiež sedem týždňov (január-február).

Odovzdaj Krista je sedemtýždňový kurz (apríl-máj) určený pre ľudí, ktorí absolvovali kurzy Objav Krista a Nasleduj Krista, a je zameraný na odovzdávanie Ježiša druhým a pozývanie ich do Cirkvi. Kurz sa sústredí na osobnú a priateľskú evanjelizáciu, kde sa o náš vzťah s Ježišom delíme s ľuďmi pri každodenných stretnutiach. Kurz učí ako na to, ale cieľom je aj nadobudnúť postoj srdca, vďaka ktorému sa účastníci stanú otvorení odovzdávať radostnú zvesť, ktorú zažili, kedykoľvek a kdekoľvek.

Druhým dátumom našej jubilejnej oslavy bude samotný dátum odpustovej slávnosti, v nedeľu 2. októbra 2022, za prítomnosti nášho vladyku Cyrila Vasiľa. Máme nádej, že aj tento už októbrový dátum, nám umožní zorganizovať spolu s vami aj nejaké mimoliturgické stretnutie.

Okrem týchto mimoriadnych udalostí, máme v pláne aj iné duchovné a aj kultúrne akcie pre rast v duchovnom živote v spojení so životom vo farskej rodine: Jubilejné putovanie ikony po rodinách našej farnosti s modlitbou za jednotu našich rodín a našej farnosti; Vernisáž dobových fotografií a zápisov z farskej kroniky; Spoločná jubilejná farská púť; Pravidelná jubilejná modlitba; Logo farského jubilea a ešte mnohé ďalšie.

Celkovo máme nádej, že jubilejný a milostivý rok 2022 nám prinesie mnoho silných okamihov a skúseností zo života našich rodín, ako aj spoločnej farskej rodiny. V tejto nádeji pozývame k prežívaniu radosti z tohto Jubilejného roka všetkých gréckokatolíkov našej farnosti v Košiciach – Nad jazerom. Tešíme sa na spoločenstvo s vami.

Farský deň za nami

Farský deň za nami

V sobotu 11.6.2022 sa v našej farnosti uskutočnil pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti (11.6.1997) Farský deň. Začali sme o 15.00 Ďakovnou sv. liturgiou, ktorú s kňazmi našej farnosti slúžil o. Vojtech Hornyak, ktorý pred 25. rokmi bol prvý...

preèítajte si viac
Jubilejný milostivý rok

Jubilejný milostivý rok

Rok 2022 je pre našu Košickú eparchiu (biskupstvo), ako aj pre našu farnosť významným jubilejný rokom, nakoľko pred 25. rokmi, v roku 1997, sa udiali historické udalosti. 21. februára 1997 vtedajší pápež Ján Pavol II. vyhlásil zriadenie nového Košického apoštolského...

preèítajte si viac