Gréckokatolícka církev
farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

Kontakt:  email: farnost.nadjazerom@grkatke.sk

Novinky

 Čo sa pripravuje v našej farnosti

Fotogaléria


Fotogaléria

Články


Aktuálne (22)
Archív (14)
ZAMYSLENIE (2)
  Archív  Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Autor:v.v.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Nad jazerom, v súlade s § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, si dovoľuje obrátiť sa na Vás so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na nasledovný predmet obstarania:

 

Verejný obstarávateľ:        Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Nad jazerom

Adresa:                                   Levočská 2, 040 12 Košice

Kontaktná osoba:                Vladimír Varga, telefón: 0911711217, e-mail: ke.nadjazerom@grkatke.sk

 

Predmet zákazky:               Stavebné práce - 4. etapa - tesárske práce, izolácie, plochá strecha

Typ zmluvy:                           Zmluva o dielo

Miesto dodania:                   Novostavba hrubej stavby gréckokatolíckeho chrámu s pastoračným centrom vo farnosti Košice – Nad jazerom, na pozemku parc. č. 4096/24, v okrese Košice IV

 

 

Názov predmetu obstarávania:

Stavba gréckokatolíckeho chrámu s pastoračným centrom vo farnosti Košice – Nad jazerom

 

Opis predmetu zákazky:

Stavebné práce podľa Výkazu výmer v prílohe

Záručná doba: 60 mesiacov

 

Predpokladaný harmonogram:

Začiatok prác:                                    15. marec 2016

Odovzdanie diela:                              31. máj 2016

 

Obsah ponuky:

Doklad o oprávnení podnikať (1x kópia)

Vyplnený výkaz výmer (1x originál)

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky:

do 29.2.2016 do 13.00 hod. písomne poštou alebo osobne na adresu uvedenú v hlavičke

 

Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky v EURO s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH je potrebné upozorniť na to v cenovej ponuke a uviesť cenu ako cenu celkom.

 

Postup oznámenia výsledkov:

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom oznámený písomne.

 

V Košiciach, dňa  8.2.2016.

 

 

                                                                                       

 

v.r. Vladimír Varga

 

farár

 
 
 
 Bližšie informácie:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Nad jazerom
Levočská 2
040 12 Košice IV.
Mobil: 0911711217
email: ke.nadjazerom@grkatke.sk