Farnosť Pokrovu, Košice – Nad jazerom, vás pozýva na veľkopôstnu duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné biblické trio a nechaj sa viesť Božím slovom. Čaká nás 7 spoločných stretnutí, osobne alebo online.

Vízia TRIA
Vychádza z Písma, kde Pán hovorí, “kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi” (Mt 18,20) ako aj na inom mieste, hovorí o sile Tria nasledovné: “jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne.” (Kaz 4,12).

Trio je “učeníckym tímom”, v ktorom sa prežíva duch bratstva, spoločenstvo vzájomnej dôvery a otvorenie srdca. Pán Ježiš mal taktiež skupinu “troch” učeníkov, Petra, Jakuba a Jána, ktorým otváral viac tajomstvá svojho života a Písma. Chceme takto spoločne v malých “bratstvách” budovať veľké bratstvo s Ježišom uprostred.

V tejto vízii nás inšpiruje pápež František, ktorý v poslednej encyklike s názov Fratelli Tutti pozýva všetkých do spoločenstva. Pandémia uzatvorila svet, kde ľudia museli ostať doma. No veríme, že to bol čas preskúmania nášho vnútra, kde sme si mohli uvedomiť, že priateľstvo, “bratstvo”, je veľký dar od Pána a oplatí sa ho budovať.

Vlastnosti TRIA

 • Sila spoločenstva: Triá sú zložená z troch osôb, ktoré sa spoločne snažia navzájom učiť. Každý sa učí od ostatných a každý umožňuje ostatným aby duchovne rástol.
 • Preukázateľnosť:každý člen tria “skladá účty” ostatným dvom z toho, čo zažil, ako pracoval. To napomáha aj istej motivácii nezanechať rozjímanie nad Písmom a pracú s ním, a tiež na sebe.
 • Oceňujúci prístup: počas stretnutia v trojici sa každý účastník učí dávať oceňujúcu spätnú väzbu na to, čo počul od druhého. Zároveň je to pozvanie k aktívnemu (pozornému) načúvaniu a k vnímaniu Božej milosti v ich živote. Na každé stretnutie tria tak aplikujeme Pavlove slová: “vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.” (1 Sol 5, 15)

  Kontext TRIA je veľmi jednoduchý

  • Počas týždňa doma rozjímaš nad daným Biblickým textom (1 x v týždni), podľa metodológie kurzu a robíš si poznámky do duchovného denníka (zašleme vám k tomu potrebný manuál).
  • Stretnutie v Triu je raz za týždeň, v priebehu siedmych týždňov Veľkého pôstu. 
  • Dĺžka trvania stretnutia max. 60 min!
  • V čase, ktorý vyhovuje všetkým trom osobám!
  • Na príjemnom mieste (pri káve, doma, v reštaurácii, alebo online /napr. mamičky s malými deťmi)!
  • Ponúkame vám aj spoločné úvodné stretnutie v pondelok 12/2/2024 (Začiatok Veľkého pôstu) o 18.15 a záverečné spoločné stretnutie v utorok 2/4/2024 (Veľkonočný utorok) o 18.30 v našej kaplnke.

  Materiál k rozjímaniu a k zdieľaniu v TRIU

  • budeme zasielať emailom;
  • delegát TRIA, ktorého si vyberiete spomedzi seba (vedúci skupinky) bude dopredu informovaný, ako treba viesť skupinku TRIA a ako pracovať so zadaným materiálom k rozjímaniu.

  TRIO vznikne, keď sa traja ľudia

  • zaviažu, že sa stretnú raz za týždeň v priateľskej atmosfére;
  • dohovoria sa spolu na mieste, dni a čase stretnutí raz týždenne;
  • zaviažu sa k vernosti, dochvíľnosti a dôvernosti (nebudú vynášať von, čo sa povedalo medzi nimi).

  Členovia TRIA

  • majú Bibliu, aspoň Nový Zákon;
  • prečítajú si biblický úryvok pred stretnutím;
  • používajú tabuľku (ktorá im bude zaslaná) a budú na jej základe odpovedať na dané otázky;
  • zapíšu si svoje odpovede do osobitného zošita;
  • v jednoduchosti sa zdieľajú;
  • počúvajú jeden druhého a zvlášť Svätého Ducha;
  • majú taktiež technické možnosti prejsť na ONLINE

  Tešíme sa, že ste sa pridali do tohto projektu.

  V modlitbe s vami o. Vladimír Varga