„Pomôž mi, aby som sa k Bohu priblížil sám.“ (Sofia Cavalletti)

Milí rodičia našich detí vo veku 3-6 rokov.
S radosťou Vám oznamujeme, že v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Košice – Nad jazerom a OZ otvárame od septembra nové Átrium Dobrého pastiera Jazero, pre deti od 3-6 rokov.

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) sú uceleným programom katechéz pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Zameriavajú sa na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na modlitbu, kontempláciu a radosť z Boha. Prebiehajú v starostlivo pripravenom prostredí zvanom átrium, ktoré napomáha deťom rozvíjať vzťah s Bohom.

Stretnutia s deťmi prebiehajú raz za týždeň a trvajú minimálne 90 minút. Témy a materiál, ktoré sú deťom ponúkané a postupne ich vovádzajú do tajomstiev viery, vychádzajú z Biblie a liturgie a sú im predstavované s ohľadom na ich vývinové potreby. Program KDP vychádza z pedagogiky Márie Montessori. Realizuje sa vo vekovo zmiešaných skupinách, na základe vývinových štádií dieťaťa:

  1. úroveň – deti vo veku 3 až 6 rokov,
  2. úroveň – deti vo veku 6 až 9 rokov,
  3. úroveň – deti vo veku 9 až 12 rokov.

Podľa autoriek KDP, Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi, rozhodujúci vek pre katechézu dieťaťa je práve vek do 6 rokov, kedy si dieťa tvorí základný obraz o Bohu. Autorky počas dlhoročnej práce s deťmi zistili, že potrebám najmenších detí zodpovedá obraz Boha ako Dobrého pastiera. Cez podobenstvo o dobrom pastierovi, ktorý pozná svoje ovce a volá každú po mene, si deti vytvárajú osobný vzťah s Ježišom a postupne sa v ňom zakoreňujú. Obraz Dobrého pastiera nachádza u nich veľmi hlbokú odozvu a pripomína im dôvernosť a bezpečnosť matkinho lona.

Hlas Dobrého pastiera môžeme rozpoznať v Biblii, ktorá je svetlom pre náš život. Osobitné miesto má v liturgii a svoje naplnenie nachádza pri počúvaní spoločenstvom, ktoré sa buduje pri eucharistickom slávení. Preto aj dieťa, ktoré spoznáva Dobrého pastiera, by sa malo voviesť do najväčšieho diania, pri ktorom ho stretávame: do svätej liturgie.

Katechézy sú rozšírené približne v 65 krajinách po celom svete, na Slovensku sú od roku 2015. Formáciu vedúcich átrií zastrešuje OZ Átrium Dobrého pastiera.

Miesto: Átrium KDP Jazero, Nám sv. Košických mučeníkov 1 (vchod z Ladožskej ulice)

Čas stretnutí: Streda 14:30-16:00, gréckokatolícka skupina pre deti z farnosti Košice a okolie, 1. úroveň 3-6 rokov

Streda 16:30-18:00, gréckokatolícka skupina z farnosti Nad jazerom, 1. úroveň 3-6 rokov

Viac informácií na: vladimir.varga@grkatke.sk; 0911711217