Sv. Gregor Naziánsky (329-390)
Εις τον άγιο πάσχα
„Obetujme sa Kristovi, ktorý sa obetoval za nás…“


Nastala Pánova Pascha. Je Pascha. Áno Pascha, zdôraznime to ešte raz na slávu Najsvätejšej Trojice. Je to pre nás sviatok sviatkov, slávnosť nad slávnosti. Ako slnko svojou žiarou zatemňuje hviezdy, tak tento sviatok prevyšuje ostatné sviatky. A nielen tie ľudské, ktoré majú pozemský charakter, ale aj tie ostatné, ktoré oslavujeme na Kristovu pamiatku ….
Včera bol zabitý Baránok a veraje dverí boli pokropené krvou. Pokiaľ Egypt oplakával svojich prvorodených, my, chránení touto predrahou krvou sme utekali pred anjelom smrti, ktorému toto znamenie (krvi) nahnalo strach a vzbudilo u neho rešpekt. Dnes sme definitívne opustili Egypt, (zbavili) sa tyranie krutého faraóna a útlaku dozorcov. Boli sme oslobodení od práce s hlinou a tehlami. Nikto nám už nemôže zakázať oslavovať, na slávu Pána nášho Boha, sviatok Exodu. Oslavujúc ho už nie viac so starým kvasom zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy (1 Kor 5,8), aby sme si už nikdy viac so sebou nebrali zlý kvas Egypta.
Včera som bol ukrižovaný s Kristom, dnes som s ním oslávený. Včera som s ním zomieral, dnes sa spolu s ním vraciam do života. Včera som s ním bol pochovaný, dnes spolu s ním vychádzam z hrobu….
Tomu teda, ktorý pre nás trpel a vstal z mŕtvych, ponúknime dary. Myslíte si azda, že hovorím o zlate alebo striebre, vzácnych látkach, diamantoch alebo vzácnych kameňoch? O pominuteľných veciach tejto zeme, ktorých osudom je, aby zostali na tejto zemi? … Obetujme mu predovšetkým sami seba, lebo toto je to najcennejšie a Boha najviac hodné bohatstvo. Božiemu obrazu, ktorý je v nás, navráťme všetku nádheru, ktorá mu patrí: uznajme našu dôstojnosť (Božieho obrazu), vzdajúc tak úctu Originálu.
Snažme sa pochopiť moc tohto Tajomstva a dôvod, pre ktorý Kristus zomrel. Snažme sa pripodobniť sa Kristovi vo chvíli, keď sa Kristus stal nám podobným: skrze neho sa staňme Bohom (Božskými), lebo on sa stal človekom kvôli nám. On zobral na seba to najhoršie, aby nám mohol dať to najlepšie. Stal sa chudobným, aby nás obohatil svojou chudobou, stal sa otrokom, aby sme my mohli byť slobodní. Ponížil sa, aby sme my mohli byť povýšení. Bol pokúšaný, aby sme my mohli prekonať pokušenie. Bol opovrhnutý, aby sme my boli oslávení. Zomrel, aby sme my boli zachránení, vystúpil na nebesá, aby pritiahol k sebe tých, čo boli na zemi vo svojich hriechoch. Každý nech sa zriekne všetkého, nech obetuje všetko tomu, ktorý namiesto nás ponúkol sám seba ako cenu za naše vykúpenie. Vstúpiac do tohto Tajomstva, nemôžeme dať nič lepšie ako samých seba, stanúc sa pre Krista tým všetkým, čím sa On stal pre nás.


*Eis ton aghiovpascha, XLV: P.G. 36, 624; I, P.G. 35, 397-400.
Pracovný preklad z talianského originálu: http://www.atma-o-jibon.org/italiano6/letture_patristiche_f.htm#LA NOSTRA PASQUA È CRISTO

(preložil: o. Martin Mráz)