Svätá spoveď

Cirkev s veľkou vľúdnosťou vychádza v ústrety ľudskej slabosti, dovoľujúc nové pokánie po krste, ktoré sníma hriechy človeka.

V rámci života, ktorý je charakterizovaný plnou realizáciou krstných účinkov a priľnutím ku Ježišovi Kristovi, má sviatosť pokánia popredné miesto a osobitným spôsobom uschopňuje prijať Božiu Eucharistiu.

V sviatosti pokánia veriaci, ktorí spáchali hriechy po krste a rozhodli sa pre nový život, skrze službu kňaza tým, že mu vyznajú svoje hriechy a prijmú od neho primerané pokánie, dostanú od Boha odpustenie svojich hriechov a zmieria sa s Bohom a Cirkvou (porov. CCEO, kán. 718).

Takéto vyznanie hriechov – individuálne a integrálne (t.j. so všetkým, čo má obsahovať)  – spojené s rozhrešením, predstavuje riadny spôsob, ktorým veriaci kresťan, vedomý si ťažkého hriechu, môže dosiahnuť odpustenie hriechov (porov. CCEO, kán. 720 §1).

V prípade, že nespáchal ťažké hriechy, veľmi sa odporúča každému veriacemu kresťanovi, aby často prijímal túto sviatosť, a to najmä v období pôstov a pokánia (porov. CCEO, kán. 719). Vo východnej tradícii je zdôrazňovaný terapeutický aspekt sviatosti pokánia.

Hriech je totiž na Východe chápaný skôr ako choroba vyžadujúca uzdravenie než ako previnenie, za ktoré treba znášať trest. Preto aj spovedník udeľujúci rozhrešenie a duchovnú radu je skôr chápaný ako lekár než ako sudca.

Ako spovedáme v našej farnosti?

V týždni:
V pracovných dňoch a aj v sobotu je možné pred každou svätou liturgiou, resp. aj po nej, požiadať o vyslúženie sviatosti zmierenia kňaza v sakristii.

V prvopiatkovom týždni:
Pondelok – streda, piatok: 16.00 – 17.15 (v prípade potreby sa spovedá aj počas svätých liturgií).
Štvrtok: 7.30 – 8.00 (v prípade potreby sa spovedá aj po svätej liturgií).

Aké sú duchovné účinky sviatosti zmierenia?

  • zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;
  • zmierenie s Cirkvou;
  • odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
  • odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;
  • pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
  • vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.