Starostlivosť a pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania olejom je sviatosťou uzdravenia, pretože jej cieľ a naplnenie spočíva v ozajstnom zdraví a vovádza človeka do života Božieho kráľovstva. V tejto sviatosti prichádza Cirkev k lôžku nemocného a dokonca i umierajúceho človeka, nie však obnovovať či vracať jeho zdravie, neprichádza zastupovať medicínu a lekárov, ale Cirkev prichádza, aby voviedla tohto človeka do svetla lásky a života v Ježišovi Kristovi. Na túto sviatosť existuje v súčasnosti niekoľko nesprávnych mienok, keď túto sviatosť nazývajú tzv. „posledným pomazaním“, ktoré odkrýva človeku bezpečný prechod do večnosti a tiež sa pozerajú na túto sviatosť ako na užitočný doplnok medicíny. Pomazanie chorých je sprevádzané modlitbou za ich uzdravenie. Jej význam je vnútorne spojený so znakom, ktorý vyjadruje úplné uzdravenie osoby a dobrotivosť nebeského Otca, darovanú človeku, zranenému chorobou a hriechom na tele i na duši. Toto uzdravenie je dielom Krista, lekára duší a tiel.

Aké účinky má sviatosť pomazania chorých?

  • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi,
  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby,
  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia,
  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse,
  • prípravu na prechod do večného života. (porov. KKC 1499-1532)

Ak máte vo svojej rodine alebo domácnosti blízkeho, ktorý potrebuje vyslúženie tejto sviatosti, obráťte sa na nás.
Či už osobne alebo telefonickou formou.

Starostlivosť o chorých

Hlavným poslaním duchovnej služby v nemocnici je sprostredkovanie spásy veriacim kresťanom.

Ak potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho, je k dispozícii v nemocnici kňaz, ktorý tam vykonáva pastoračnú službu.

V prípade zaopatrovania chorých doma, neodkladne kontaktujte kňazov našej farnosti. 

Každý prvý piatok v mesiaci, ponúkame dopoludnia domácu návštevu našich chorých za účelom svätej spovede a svätého prijímania. V prípade potreby je to možné aj iný termín.

Pastoračnou službou v nemocnici v Košiciach je poverený o. Ján MARTON, ktorý je zároveň aj duchovným správcom nemocníc v Košiciach.

NONSTOP telefonický kontakt na kňaza: 0907 689 334

Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie
kňaza k chorému či zomierajúcemu.

V prípade zaopatrovania chorých doma, neodkladne kontaktujte kňazov našej farnosti.

Každý prvý piatok v mesiaci, ponúkame dopoludnia domácu návštevu našich chorých za účelom svätej spovede a svätého prijímania. V prípade potreby je to možné aj iný termín.