Farské evanjelizačné bunky

Farské evanjelizačné bunky (FEB) sú nástrojom, ako z bežnej pastorácie robiť evanjelizačnú pastoráciu, ako prejsť od zvykového prežívania našej viery k živej viere. Je to pomôcka k prehĺbeniu duchovného života, nástroj, ako aktívne zapojiť laikov do života vo farnosti a umožniť im podieľať sa na jej raste. 

ČO SÚ FARSKÉ EVANJELIZAČNÉ BUNKY (FEB)  

FEB je metóda, ktorá vychádza zo skúsenosti prvej cirkvi a súčasne odpovedá na potreby dnešnej doby, pomáha k prehĺbeniu osobného života s Ježišom, k rastu rodinného spoločenstva farnosti, k zjednoteniu pastoračného úsilia, k trvalej formácii vo farskom spoločenstve a k jej trvalému rastu a zároveň ponúka spôsob ako evanjelizovať. Bunky sú spoločenstvá, ktoré sú otvorené pre nových členov a ktoré, keď dorastú do určitej veľkosti (12 členov), delia sa a tak sa rozmnožujú. V roku 2009 bol systém Farských evanjelizačných buniek schválený Pontifikálnou radou pre laikov a vrelo doporučený pre celú Cirkev. 

Systém Farských evanjelizačných buniek (FEB) ponúka cirkvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyskúšanú metódu evanjelizácie. Metóda FEB je univerzálna a použiteľná v rôznych prostrediach (farnosť malá, veľká, mestská i dedinská, pre starších i mladších). Vízia systému je postavená na biblických základoch. Počíta s účinnosťou modlitby, s evanjelizáciou skrze vzťahy s najbližšími (oikos), s formáciou k zrelému učeníctvu, ktorého súčasťou je vedomie zodpovednosti odovzdávať vieru v poslušnosti Ježišovho poverenia: „Choďte do celého sveta a získavajte mi učeníkov“ (Mt 28,19) 

FEB vedú k intenzívnemu životu Cirkvi skrze malé spoločenstvá, ktoré sú úzko prepojené so svojím kňazom – pastierom, kedy sú bratia a sestry vťahovaní v rôznych rovinách do konkrétnej spoluzodpovednosti za farnosť. Spoločenstvo farnosti sa tak stáva miestom stretnutia sa s Bohom, v ktorom sa každý učí byť svedkom v prostredí v ktorom žije (vo svojom oikose): v rodine, medzi priateľmi, uprostred susedov, medzi kolegami v práci. Ježiš nás učí evanjelizovať, „idúc cestou“, v prostredí, v ktorom sa uskutočňuje náš život. Preto sa systém FEB zakladá na dvoch momentoch: stretnutie bunky, kde sa načerpáva, a život mimo bunky, kde sa odovzdáva. 

FEB napĺňajú výzvu, ktorú predstavuje pápež František v Evangelii gaudium: „Farnosť predstavuje prítomnosť Cirkvi na danom území, je prostredím, kde sa načúva slovu a kde rastie kresťanský život, dialóg, hlásanie, veľkodušná láska, adorácia a bohoslužba. Farnosť prostredníctvom všetkých svojich aktivít povzbudzuje a formuje všetkých svojich členov, aby boli aktérmi evanjelizácie. Z menších komunít vytvára širšie spoločenstvá, svätyňu, kam smädní prichádzajú piť, aby mohli ďalej putovať; a centrum neustáleho poslania.“ (EG 28) 

ZÁKLADNÉ PILIERE FEB 

Tento pastoračný model je Božou milosťou, darom Svätého Ducha na pomoc dnešnej Cirkvi k prežívaniu toho, čo svätý Ján Pavol II. nazýval: „nová evanjelizácia“.

1. PILIER :

Svätý Duch – hlavný činiteľ evanjelizácie, je skutočným a hlbokým stredom života spoločenstva. Farské spoločenstvo, ktoré prežíva evanjelizáciu prostredníctvom buniek, vidí prítomnosť Svätého Ducha na každej úrovni kresťanského, komunitného a sviatostného života. Je putom lásky, dáva milosť žiť evanjelizáciu so zápalom a zanietením pre získavanie učeníkov a rast Cirkvi.  

3. PILIER :

Spoločenstvo farností – farnosti zapojené do systému FEB sa otvárajú bratským vzťahom, a týmto sa navzájom podnecujú k väčšej plodnosti. Obojstranné svedectvá o skúsenostiach a formácii, skrze rôzne stretnutia, obnovy, semináre ale aj neformálne vzťahy rozvíjajú „spiritualitu spoločenstva“ nevyhnutnú pre autentickú evanjelizáciu.  

  2. PILIER:

  Eucharistická adorácia – „Eucharistia je zdrojom a vrcholom každej evanjelizácie“ (PO 5) Eucharistická adorácia je pilier evanjelizačnej plodnosti v prostredí oikosu, pre formáciu učeníkov a vedúcich. Je pilierom pre rozmnožovanie buniek a pri obnove života vo farnosti.  

  4. PILIER:

  Evangelii nuntiandi – je pápežským dokumentom  Pavla VI., ktorý dal základ „novej evanjelizácii“. Metóda a štruktúra FEB vychádza zo všeobecného rámca „integrálneho procesu“ evanjelizácie a je v zhode s celostnou teológiou o evanjelizácii, ktorý definuje Evangelii nuntiandi (EN 24). Tento pilier štrukturuje celú pedagogiku FEB. 

   CIELE SYSTÉMU FEB 

   1. obnova farnosti, ktorej centrom je evanjelizácia prostredníctvom hlásania základnej kerygmy 

   2. naplnenie výziev po „novej evanjelizácii“, v zhode s výzvami, ktoré opakuje univerzálna i lokálna Cirkev: 

   farnosť sa postupne stáva „nová“ svojou horlivosťou v moci Svätého Ducha, kedy sa „spiaci obor“ mení na „farnosť v plameňoch“ 

   farnosť sa postupne stáva „nová“ použitím metódy „byť svedkom a nie učiteľom“  (porov. RM 42) 

   farnosť sa postupne stáva „nová“ novým spôsobom – cez formáciu kňaza sa laici formujú v učeníkov – misionárov (porov. EG 120)  

   3. premena z farnosti uzavretej sa stáva farnosť vychádzajúca (porov. EG 15) 

   ČO JE EVANJELIZAČNÁ BUNKA 

   Bunka je malá skupina ľudí v ustavičnom raste a rozmnožovaní, vrámci ktorej existuje vzťah k oikos (Oikos je spoločenstvo ľudí, s ktorými máme pravidelné vzťahy a ktorých sme pozvaní evanjelizovať). Bunka má za cieľ evanjelizovať, formovať učeníkov a s láskou slúžiť skrze bežné každodenné vzťahy. Podobne ako biologická bunka, ktorá je schopná prežiť len ak je živená, bunka rastie a rozmnožuje sa, aj farská bunka žije vtedy, keď je živená – jej členovia sú neustále formovaní, rastie – prijíma nových členov a rozmnožuje sa – z jednej bunky vznikajú dve. V tomto je jej vitalita a radosť. Rozmnoženie je Božím darom a realizáciou Jeho plánu. Keď má bunka dvanásť stabilných členov, je schopná množiť sa. 

   SEDEM CIEĽOV BUNKY 

   SEDEM CIEĽOV BUNKY 

   1. RAST V DÔVERNOM VZŤAHU SPÁNOM 

   2. RÁSŤ VO VZÁJOMNEJ LÁSKE 

   3. ZDIEĽAŤ JEŽIŠA A SVOJU VIERU SDRUHÝMI 

   4. VIESŤ K ZÁUJMU O FARNOSŤ A SLUŽBU VO FARNOSTI A VCIRKVI 

   5. POSKYTOVAŤ A PRIJÍMAŤ POMOC 

   7. PREHLBOVAŤ SVOJU VIERU 

   6. PRIPRAVOVAŤ NOVÝCH VEDÚCICH