Gréckokatolícka církev
farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

Kontakt:  email: farnost.nadjazerom@grkatke.sk

Novinky

 Čo sa pripravuje v našej farnosti

Fotogaléria


Fotogaléria

Články


Aktuálne (22)
Archív (14)
ZAMYSLENIE (2)

Harmonográm prác

 

 

 

 

 2009

- Dňa 21.4.2009 nám Mestská čast Košice - Nad jazerom poskytla dotáciu vo výške 3.500,- € (105.441,- SKK) na započatie stavby našej cerkvi. Pani starostke MVDr. Anne Jenčovej a všetkým poslancom, ktorí zodvihli ruku, zo srdca ďakujeme - Na mnohaja i blahaja lita - Christos voskrese! 

- Dňa 24.2.2009 stavebný úrad Košice - Juh vydal rozhodnutie o územnom konaní. Ukončila sa tak prvá časť schvaľovacieho procesu. Teraz nás čaká získanie stavebného povolenia.

- - -

 

2010

- Od septembra do decembra 2010 sme vybavovali právny vzťah priľahlých pozemkov pre výstavbu parkoviska a prístupových chodníkov, ktoré sú podmienkou stavby chrámu.

- - -

 

 

 2011

- Dňa 12.1.2011 boli stavebnému úradu predložené podklady pre stavebné konanie. Stavebné konanie je plánované na začiatok februára 2011. Súbežne začali technické práce na statickom projekte, na ktorého podklade sa budú môcť začať stavať základy nového chrámu.

- Dňa 8.2.2011 o 10.00 h sa uskutočnílo za prítomnosti všetkých dotknutých subjektov (24) ústne stavebné pojednávanie. Záverom pojednávania je požiadavka na doplnenie požiarno-bezpečnostného projektu o odvody dymu a požiarno-bezpečnostnú signalizáciu, stanovisko odboru Civilnej obrany a súhlasné stanovisko Mesta Košice k prípojkám inžinierskych sieti.

- Dňa 8.3.2011 vyššie spomenuté požiadavky boli doplnené. Požiarno-bezpečnostný projekt bol podaný na kontrolu a vyjadrenie Okr. riaditeľstvu HZ v Košiciach.

- Dňa 21.3.2011 požiarný technik Okr. riaditeľstva HaZZ v Košiciach vrátil projekt na doplnenie 3. bodov technickej správy. Projekt bol odovzdaný projektantovi na doplnenie technickej správy.

- Dňa 27.3.2011 požiadavky boli doplnené. Požiarno-bezpečnostný projekt bol podaný na kontrolu a vyjadrenie Okr. riaditeľstvu HZ v Košiciach.

- Dňa 8.4.2011 Okr. riaditeľstvo HaZZ v Košiciach vydalo súhlasné stanovisko k realizácii stavby. V ten istý deň toto súhlasné stanovisko bolo osobne doručené miestnemu stavebnému úradu Košice - Juh.

- Dňa 18.4.2011 Mesto Košice vydáva stavebné povolenie na stavbu chrámu.

- Dňa 27.7.2011 na sviatok sv. veľkomučeníka a uzdravovateľa Pantelejmona sme začali stavať oplotenie stavby sv. chrámu. Pán Boh požehnavaj, Mária ochraňuj a sv. Pantelejmon pros Boha za nás!

- Dňa 8. 9. 2011 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sme s veľkou radosťou a vďačnosťou Bohu i Márii mali účasť na položení a posvätení základného kameňa chrámu a svätého Kríža. Týmto obradom nám Všemohúci Boh, prostredníctvom preosvieteného vladyku Milana Chautura – košického eparchu udelil svoje požehnanie pre stavbu nového chrámu. (fotografie)

- Dňa 26.9.2011 sa konala prvá stavebná pracovná porada za účasti projektanta, stavebného veducého, stavebného dozoru a ínvestora. Dohodlo sa na ďalšom postupe začatia stavby. Je potrebné v dielni pripraviť 4,5 tony oceľovej armatúry, ktorá bude súčasťou železobetonového základového pásu a platne. Súčasne sa začnú vykopové práce pre základy nového chrámu. Po uložení štrkového lôžka sa základový pas zadebni a zabetonuje. Rozpočet týchto prác sa pohybuje v sume cca 50 000 €.

- Dňa 25.10.2011 sme sa dočkali prvého výkopu základov nového chrámu. V mene Najsvätejšej Trojice prvý výkop čakanom urobili o. Vladimír Varga a o. Juraj Baran. Potom kopanie prenechali mechanizmom pod odborným vedením p. Juruša. Týmto sa tento deň stal ďalšim historickým faktom života našej farnosti.

- V dňoch 3. - 8.11.2011 sa uskutočnilo armovanie základov.

- Dňa 9.11.2011 sme zaliali betónovy základ nášho nového chrámu. Tým sme s Božou pomocou naplnili náš tohtoročný plán vykopania a zabetónovania základového pásu.

- - -

 

 

 2012

- Dňa 22.3.2012, uznesením MiZ MČ Košice - Nad jazerom č.67/B/4 bola schválená ďalšia dotácia stavby nášho chrámu vo výške 5000 eur. Pani starostke aj poslancom našej mestskej časti vyslovujeme v modlitbe úprimné Pán Boh zaplať!

- Dňa 11.4.2012 sa uskutočnilo Výberové konanie na dodávateľa hrubej stavby chrámu. Vo výberovej komisií boli zástupcovia Kuratorského zboru 3, zástupca Eparchialného úradu 1, projektanti 2, odborný stavebný poradca 1 a farár 1. Záujem o verejnú súťaž prejavili 3. stavebné subjekty. Nakoľko v tom čase sme nemali dostatočné krytie realizácie hrubej stavby, nedošlo ku konkrétnému výberu dodavateľa. V tom čase náklady na hrubú stavbu aj s Cu krytinou predstavovali cca 300 000 eur s DPH.

- V júni 2012 boli uložené vodovodné a kanalizačné potrubia vo vnútri základovej dosky.

- V júli 2012 betónovanie základov na schodiskové konštrukcie, na oporné múry a stĺpy chóru. Debnenie základovej dosky. Následne sa zhutnil podklad základovej platne.

- V prvej polovici augusta sa pripravili železobetónové výstuže základovej dosky.

- Dňa 28.8.2012 sme zabetónovali základovú dosku.

- V októbri 2012 sme zadebnili, zaarmovali a zabetonovalo vyvyšený stupeň vo svätyni. Tým sme ukončili 2. etapu na hrubej stavbe nášho nového chrámu.

- - -

 

 

2013

- Vo februári 2013 sme ukončili výberové konanie na dodavateľa hrubej stavby chrámu. Spomedzi uchádzačov sme vybrali stavebnú firmu BETPES Vranov Nad Topľou.

- V lete 2013 sme museli dať prepracovať statický projekt chrámu.

- V mesiacoch september až november 2013 sme sa tešili s rýchleho postupu budovania stavby do výšky 3,8 m (po chór).

- - -

 

 

 2014

- V roku 2014 sme pre nedostatočné množstvo finančných prostriedkov nepokračovali v ďalšej etape zastrešenia nového chrámu.

- Dňa 8.11.2014 na sviatok sv. Archanjela Michala sme uložili kúsok zo skaly sv. Michala z talianskeho Monte S. Angelo do múru vo svätyni chrámu , prosiac sv. Archanjela Michala o pomoc pri hľadaní pomoci pri stavbe chrámu.

- - -

 

 

 2015

- V januári 2015 sme sa individuálne aj spoločne modlili k sv. Mikulášovi - patrónovi všetkých dobrodincov - za požehnanie dobrodincov nášho sv. chrámu.

- Dňa 3.2. nás navštívil p. Basten, zástupca nadácie Renovabis. Po obhliadke stavby a vzájomnom rozhovore nám prisľúbil značnú pomoc pri dokončení hrubej stavby nášho chrámu. Máme veľkú nádej, že v roku 2015 dokončíme hrubú stavbu nášho chrámu aj so strešnou krytinou.

 

 - "Toto je den, ktory ucinil Pan, plesajme a radujme sa z neho"

   S vdacnostou Bohu, Presvatej Bohorodicke - Ochrankyni, sv. archanjelovi Michalovi, sv. divotvorcovi Mikulasovi, sv. Janovi Pavlovi II a vsetkym obetujucim sa veriacim nasej i inych farnosti, Vam mozem s dlho ocakanou radostou oznamit, ze v pondelok 13.4.2015 nam bolo dorucene rozhodnutie nemeckej katolickej nadacie Renovabis o dotacii stavby nasho chramu v sume 105 000 eur !!!
Takto sa oslavi Boh v kazdej chvili, z ktorej niet ludskeho vychodiska! XPICTOC BOCKPECE!

 

- V máji 2015 prebiehala príprava pred začatím pokračovania stavby. Najdôležitejšiou technickou opreáciou je príprava technologického postupu debnenia kupoly vo výške 12 - 16 m s priemerom 14 m.

- V júni sa začali práce na hrubej stavbe chrámu. V prácach pokračovala tak, ako v roku 2013 firma Betpres s.r.o. z Vranova nad Topľou.

- 20.11. sa uskutočnilo betónovanie kupoly.

- Rok 2015 bol pre nás mimoriadným a požehnaním, keď s Božiou pomocou v spolupráci s mnohími ľuďmi dobrej vôle sme mohli dokončiť hrubú stavbu chrámu v celkovom náklade 163 911 €

 

 

  2016

- V januári 2016 sme sa individuálne aj spoločne modlili k sv. Mikulášovi - patrónovi všetkých dobrodincov - za požehnanie dobrodincov nášho sv. chrámu.

- Vo februári 2016 prebieha príprava Verejného obstarávania na dodavateľ strechy. Taktiež sa pripravovali papierové podklady pre všetky prípojky inžinierských sieti.

- V apríli a máji sme realizovali montáž strešnej titán-zinkovej krytiny, ktorú urobila firma STRECHY.SK. v náklade 68 186 €. V tejto cene je už započítané aj čiastočné zateplenie stavby.

- Začiatkom júla sme s veľkou radosťou a vďačnosťou grant od Americkej biskupskej konferencie vo výške 50 000 USD!!! Tieto peniaze prišli včase, keď sme už nemali žiadné finančné prostriedky! S týmto darom môžeme urobiť kompletné okná, hydroizoláciu, vnútorné priečky a kúrenie.

- V júli a auguste sa pracovalo na výrobe hlinikových okien a ich osadení.

- V druhej polovici augusta sme realizovali hydroizoláciu podlahy a následne sa pustili do konštrukcie sadrokartonových priečok na socálnych zariadeniach, skladoch a spovedniciach.

- V októbri a novembri sme s pomocou p. Maroša Mikitu zrealizovali podlahu s kúrením.

- Teoretický sme pripravili projekty osvetlenia, ozvučenia, zabezpečovacej a protipožiarnej signalizácie. Upravili projekt pristupových komunikácii a parkoviska.

- Začiatkom decembra sme s vladykom Milanom Chauturom osobne navštívili p. primátora Richarda Rašiho a poprosili ho o spoluprácu a podporu pri realizácii parkoviska a námestia okolo chrámu. Pán primátor následne rozbehol proces prípravy pre vybudovanie parkoviska, ktoré je potrebné k samotnej novostavbe ako aj ku kolaudácii.

- V roku 2016 sme preinvestovali 124 010, 69 eur.

 

   2017

- V januári 2017 sme sa individuálne aj spoločne modlili k sv. Mikulášovi - patrónovi všetkých dobrodincov - za požehnanie dobrodincov nášho sv. chrámu. Taktiež sme vypracovali konkrétny harmonogram dokončenia interéru a exteriéru chrámu.

- Po Veľkej noci sme sa pustili do prác na práprave lešenia pred realizáciou vnútorných omietok.

- Pri postavenom lešení sme sa dostali až k vrchnému cípu našej 15-metrovej kupoly. Po vizualnej obhliadke sme zistili, že estetický vzhľad je nevyhovujúci našim očakávaniam. Pristupili sme k reklamácii vád na kupole. Následne prebehol rekonštrukčný proces. Taktiež sme zistili nedostatky na plochej streche. Aj v tomto prípade prebehol reklamačný a rekonštrukčný proces. Týmto procesmi sme sa dostali do 2-mesačného časového sklzu. To malo za následok zrušenie plánovanej posviacky nedokončeného chrámu 1.10.2017.

- V mesiaci jún, júl a august realizovali p. Andrej Juruš so svojím parťákom Milanom elektrorozvody a inštaláciu elektriny.

- Medzitým sme vymúrovali ikonostas a zábradlia na na chóre. Taktiež aj bočné vstupné schodiská.

- V júli v spolupráci s kamenárstvom STONE sme objednali a následne priviezli nádhernú bielu mramorovú dlažbu. 

- V auguste sme zrealizovali  omietnutie kupoly a prípravu podkladu pre freskopis Pantokrátora  v kupole s priemerom 5 m. Taktiež aj omietnutie vnútorných stien chrámu.

- V septmbri sme začali pisanie fresky (tzv. freskopis) Pantokratora v priemere 5 m v kupole chramu.

 

- V roku 2017 sme pre viaceré komplikácie nedokončili stavbu chrámu tak, aby sa dalo v nej slúžiť Bohu i ľuďom.

 

2018

- V januári 2018 sme sa individuálne aj spoločne modlili k sv. Mikulášovi - patrónovi všetkých dobrodincov - za požehnanie dobrodincov nášho sv. chrámu.  Taktiež sme vypracovali konkrétny harmonogram dokončenia interéru a exteriéru chrámu.

- Po rozhovore s vladykom Milanom Chauturom, sme dohodli posviacku chrámu na 30/9/2018. Je to termín, ktorý sa dá stihnuľ len s pomocou Božiou a pomocou ľudí dobrej vôle.

- Vo februári nás navštívila Tetiana Stawnychy, riaditeľka sekcie pre pomoc Strednej a Východnej Európe v rámci Konferencie biskupov USA. Po obhliadke stavby a vzájomných rokovaniach, prisľúbila nám aj tohto roku finančnú pomoc na dokončenie chrámu.

- V marci sme začali robiť výber firmy na dokončenie vnútorných omietok. 

 

 

 

Ďalšie vizualizácie TU:

 

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016